Hasta Hakları
25 Aralık 2020

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hesabıyla sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

HASTA HAKLARI BİRİMİNİN KURULUŞ AMACI

Hastanemizde yaşanan, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmelerine olanak tanımaktır. Buna yönelik olarak birimimiz, Hasta-Çalışan Kurum arasında arabulucu rolü üstlenmektir.

HASTANIN HAKLARI:

 • Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı,
 • Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı,
 • Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme hakkı,
 • Mahremiyet hakkı:
 • Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı,
 • Güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı,
 • Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı,
 • İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık hakkı,
 • Ziyaret ve refakatçi bulundurma hakkı, sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır
 • Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır

HASTA HAKLARI UYGULAMASI İLE

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları Konusunda Bilinçli Çalışan,
 • Huzurlu Ortamda Çalışma İmkanı,
 • Her Şikayetten Savunma Alınmasını Önleme
 • Sorumluluklarını Bilen Hastalara Hizmet Verme
 • Hizmet Sunumu Esnasında Pozitif Tutum İçerisinde Olanları Koruma Ve Bunların Sayısını Arttırma
 • Eksikliklerin Daha Sağlıklı Tespit Edilebilmesi, Sorunların Çalışanlardan mı Sistemden mi Kaynaklandığının Tespit Edilmesi
 • Kanunlar Karşısında Sağlık Çalışanlarının Korunması Ya Da Yanlış Anlaşılmalar Yüzünden Gereksiz Kovuşturmaların Önlenmesi
 • Bir Gün Hasta Olacağımızı Unutmamak.